FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2021-01-14


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Länk till Atlasinventeringen finns under FSO-projekt och här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


FSOs fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns även Gnesta med!

Vi har nu presentationer av lokalerna i Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.


Mandarinand och stripgås numera kryssbara

Som nog många redan vet så räknas numera mandarinand och stripgås som kryssbara från och med år 1995 förutsatt att de inte är uppenbart förrymda fåglar (kategori C tillsammans med de andra utplanterade arterna kanadagås, tamduva och fasan). Artdatabanken har gjort samtliga observationer spontana så de finns med i era listor på Artportalen. Rrk Sörmland kommer under vintern att se över samtliga fynd i vårt rapportområde för att se ifall några bör återklassificeras som ospontana.

Passa på att ge dej ut nu i vinter, gärna vid strömmande vatten i våra tätorter, och leta efter mandarinand.

För Rrk Sörmland,
Anton Johansson


Välkomna till Tärnans artrally 2021

Tärnans artrally 2021 blir av, trots coronaläget, men vi kommer utföra det på ett annat sätt, se texten nedan.

Vi kommer köra artrally 2021 som en artletardag, vilket gör att vi kan jämföra detta speciella år med tidigare års totala artantal. Vi vill att så många som möjligt är ute och letar arter denna dag, oavsett om man spenderar hela dagen i fält eller bara en kort stund, eller att man helt enkelt bara sitter hemma och noterar vad man ser från sitt fönster i bostaden. Man kan åka bil, cykla, gå, åka båt eller vad man vill, bara man gör det på ett coronasäkert sätt, vilket var och en gör på sitt eget ansvar och utifrån de rekommendationer/lagar som finns just då från Regeringen och/eller Folkhälsomyndigheten.

Vi kör/räknar den 16 januari från kl 08.00 till kl 15.00 i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner. Alltså samma som vanligt. Vi skall alltså inte räkna antal individer utan enbart arter, men de som kommer rapportera på artportalen vill vi givetvis att man även anger hur många individer man sett på respektive observationsplats.

Vi letar var och en eller i lag om man kan/vill (men att ni gör det på ett coronasäkert sätt), men huvudtemat är att hitta så många arter som möjligt denna dag. Om det finns flera som vill/kan tävla i lag, som tidigare år, så kan man göra detta utifrån de regler som vi alltid har kört med. Om man är i ett lag så skall alla personerna se/höra arten. Under bilfärd räcker det med att alla utom bilföraren ser arten. Blir det flera lag än två så kommer vinnare utses, och dessa får då sitt namn på det vandringspris som finns.

I och med detta att vi har en mer riktad artletardag så kan man röra sig på/i områden man normalt sett inte är i under ett "vanligt" artrally. Alltså udda lokaler för att komplettera dagens artlista. Man kan då också ägna mer tid i ett specifikt område.

Vi önskar också att ni som normalt sett är med i artrallyt (och givetvis nya deltagare) och kommer från andra orter än Nyköping och Oxelösund och inte kommer att närvara på plats att ni är ute denna dag i er hemkommun och letar arter, samt gärna då rapporterar detta till ansvariga, Jan Gustafsson eller Susanne Stilling via mail, (se kontaktuppgifterna nedan). Får vi in rapporter om antalet arter från andra kommuner än Nyköping och Oxelösund så kommer vi att redovisa detta i den sammanställning som görs.

Vi vill att ni som deltar denna dag även rapporterar era observationer på Artportalen, via checklistan eller andra sätt. Ni som vill delta med att rapportera via checklistan i Artportalen kan få hjälp av Per Flodin att komma igång.

Ni anmäler att ni deltar senast den 14 januari kl 18.00 2021 till Jan Gustafsson att ni kommer närvara i Tärnans artrally den 16 januari 2021.

Rapportera från deltagande personer/lag till Jan Gustafsson senast den 17 januari 2021 kl 16.00 av vad ni sett/hört. Ni rapporterar er totala artlista med arterna listade samt var ni sett/hört just den arten ni vill skall bokföras (detta för att vi då kan få ett grepp om var vissa mer ovanliga vinterarter har setts/hörts, vilket är viktigt ur ett ev. fågelskyddsperspektiv), ni rapporterar ert alt. ert lags artantal, samt vilka som var med i ert lag denna dag (kan ju ha förändrats från anmälningsdagen). Är ni ute i annan kommun än Nyköping och Oxelösund gör ni samma sak.

Resultatredovisning görs på Tärnans hemsida tidigast på måndagen den 18 januari 2021.

Kontakt:
Jan Gustafsson, 070-3216045, solvidd@gmail.com
Susanne Stilling, essetstilling@gmail.com
Per Flodin, pelleflodin@gmail.com


Rapportering av rödlistade fåglar på underart

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gäller nötkråka och silltrut. Där det nu är underarterna "tjocknäbbad nötkråka" Nucifraga caryocatactes caryocatactes och "Östersjösilltrut" Larus fuscus fuscus som är rödlistade. Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.

Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar.

Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.

Rrk Sörmland


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.Aktuella remissärenden 2021-01-14

Nya ärenden på remissidan:
Omlokalisering av 40 kV kraftledning vid Hillestalund, Trosa kommun - Samrådsunderlag

Meddelande från Rrk Sörmland

Rrk Sörmland hade ett digitalt möte den 21 december 2020. I följande text redovisas en liten del av det som diskuterades/beslutades om för 2020 samt 2021.

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet. Sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att rapportera lappugglor under kommande höst och vinter, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen. Läs mera här.

Rapporten Sveriges fåglar 2019

Info och nedladdningslänk finns här.

Om skräntärna i slutet av 1890-talet och början av 1900-talet

Artikeln finns nu här.

Årsboksregistret

Nu är registret uppdaterat med 2019 års artiklar.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Bok om Sörmlands fåglar

Finns det några som vill skriva texter om sörmländska fågelarter för en ev. kommande bok, Sörmlands fåglar? Läs mera här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved