FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

FSO - Föreningen Södermanlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2021-02-27


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Länk till Atlasinventeringen finns under FSO-projekt och här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Kallelse till Årsmöte i Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO)

Enligt FSOs stadgar skall vi varje år före mars månads utgång ha ett årsmöte. Men på grund av den pågående Coronaepidemin/Covid-19 har vi skjutit upp årsmötet som skulle avhållits 2020. Det är nu tid att genomföra årsmöte i FSO för verksamhetsåren 2019 och 2020.

Alla FSOs medlemmar kallas därför härmed till årsmöte. Men vi är fortfarande mitt uppe i en omfattande Coronaepidemi/Covid-19 som plågat oss alla under lång tid och som nu är inne i en aggressiv fas med många nya smittade varje dag och med långtgående restriktioner för hur vi kan träffas. För att undvika smitta och för att på ett säkert sätt kunna genomföra dessa årsmöten har styrelsen därför beslutat att årsmötena skall genomföras samtidigt på distans via mail.

Årsmötena är tänkta att genomföras på så sätt att röstning och beslut sker genom att beslutsdokumentet nedan fylls i och senast den 25 mars 2021 mailas till fso@sormlandsornitologerna.se Du kan också printa ut beslutsdokumentet, skriva ner dina svar, skriva under och posta dokumentet till Föreningen Södermanlands Ornitologer C/O Ingvar Jansson, Nytorgsgränd 4, 611 38 Nyköping, märk dock att det måste vara poststämplat senast den 25 mars 2021 för att vara giltigt.

Styrelsen kommer därefter tillsammans med valda justeringsmän sammanställa och protokollföra resultatet. Resultatet kommer sedan att publiceras på FSOs hemsida.

Årsmöteshandlingar

Välkommen att delta i FSOs årsmöte!

För FSO Styrelse,

Leif Carlsson, Yngve Meijer, Jan-Eric Hägerroth, Ingvar Jansson och Anton Johansson


FSOs fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns även Flen med!

Vi har nu presentationer av lokalerna i Flens, Gnestas, Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.

Guiden funkar både för smartphones och stora skärmar.


Sveriges fåglar 2020

Anders Wirdheim på Birdlife Sverige har tillsammans med Svensk Fågeltaxering sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten "Sveriges fåglar 2020". Rapporten är den tredje i sitt slag. I denna finns de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (2000-2019) respektive 10 (2010-2019) åren.

Sveriges fåglar fördjupar sig denna gång i utvecklingen för kustens fåglar. Detta med artiklar om den samlade utvecklingen för fåglar i kustmiljö och om läget och historien för några enskilda arter i lite längre och lite kortare perspektiv.

Rapporten kan laddas ned som pdf-fil här.


Mandarinand och stripgås numera kryssbara

Som nog många redan vet så räknas numera mandarinand och stripgås som kryssbara från och med år 1995 förutsatt att de inte är uppenbart förrymda fåglar (kategori C tillsammans med de andra utplanterade arterna kanadagås, tamduva och fasan). Artdatabanken har gjort samtliga observationer spontana så de finns med i era listor på Artportalen. Rrk Sörmland kommer under vintern att se över samtliga fynd i vårt rapportområde för att se ifall några bör återklassificeras som ospontana.

Passa på att ge dej ut nu i vinter, gärna vid strömmande vatten i våra tätorter, och leta efter mandarinand.

För Rrk Sörmland,
Anton Johansson


Rapportering av rödlistade fåglar på underart

I den nya rödlistan från april 2020 har två par fågelarter som häckar i Södermanland bedömts och rödlistats på underart. Det gäller nötkråka och silltrut. Där det nu är underarterna "tjocknäbbad nötkråka" Nucifraga caryocatactes caryocatactes och "Östersjösilltrut" Larus fuscus fuscus som är rödlistade. Detta förändrar hanteringen av dessa arter/underarter i Artportalen. Det är nu bara fynd som rapporteras på respektive underart som återfinns vid sökning och filtrering på rödlistade fynd. Därför är rapportering på underart att rekommendera framöver, förutsatt att den går att bestämma naturligtvis. Det går fortfarande att rapportera på respektive art och sådana rapporter är också viktiga, även om fynden inte omfattas av rödlistningen.

Den som vill läsa mer om detta kan ta del av rapporten Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2020. På sidan 54 i rapporten finns texten om rödlistningen av fåglar.

Vid rapportering i Artportalen finns underarterna som alternativ när man söker på artnamn.

Rrk Sörmland


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.Aktuella remissärenden 2021-01-22

Nya ärenden på remissidan:
Skyddsjakt efter 5 vitkindade gäss i Nyköpings kommun - Beslut om avslag

Meddelande från Rrk Sörmland

Rrk Sörmland hade ett digitalt möte den 21 december 2020. I följande text redovisas en liten del av det som diskuterades/beslutades om för 2020 samt 2021.

Upprop lappuggla

Under 2020 har minst två häckningar konstaterats i norra delen av länet. Sannolikt finns det fler häckningar som inte kommit ornitologer/rapportsystemet Artportalen till känna. Vi uppmanar därför alla att rapportera lappugglor under kommande höst och vinter, endera till lokalförening i länet eller direkt in i Artportalen. Läs mera här.

Rapporten Sveriges fåglar 2019

Info och nedladdningslänk finns här.

Om skräntärna i slutet av 1890-talet och början av 1900-talet

Artikeln finns nu här.

Årsboksregistret

Nu är registret uppdaterat med 2019 års artiklar.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2021. All rights reserved