FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2020-04-28


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Länk till Atlasinventeringen finns under FSO-projekt och här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Rapporter från häckningslokaler

Hej!

Vi går nu in i tider då våra fåglar har börjat/börjar sin häckning.

Vi från Rrk Sörmland önskar att ni som rapporterar i Artportalen från lokaler som är häckningslokaler för känsliga/skyddsklassade arter anger häckningskriterie på dessa arter, så att de döljs automatiskt eller att man själv aktiverar dölj-fynd-funktionen i Artportalen.

Vad man också skall tänka på när man rapporterar från främst en sådan lokal och ibland även från en närstående lokal när man bevakar en känslig/skyddsvärd art är att övriga arter som man rapporter från häckningslokalen/den lokal som man själv är på bör döljas så att "obehöriga" inte kan lista ut varför man är vid t.ex. ett berg under skymningen.

Det är väldigt svårt att definiera vad som är en närstående lokal, men som regel får den enskilda rapportören själv göra ett aktivt val utifrån sina egna kunskaper. Vi inom Rrk Sörmland hinner inte alltid att kontrollera det stora flödet av rapporter som inkommer varje dag på Artportalen, så vi är oerhört tacksamma om varje enskild rapportör gör en fundering på sin inrapportering innan man klickar på funktionen "publicera".

För fågelskyddsarbetet inom FSO (Rrk Sörmland) i länet så finns det endast 2 personer som ser alla dolda fågelrapporter i Artportalen för rapportområdet Sörmland, så dessa rapporter, även fast de är dolda, kommer kunna användas i fågelskyddsärenden.

Givetvis skall man ange häckningskriterie i alla fall där en fågelart har en sådan aktivitet/rätt årstid/rätt plats så att det är tänkbart att den skall häcka/göra häckningsförsök. T.ex. en bivråk under juni och juli, befinner sig sannolikt i varje fall minst med aktiviteten "obs i häcktid, lämplig biotop", och inte bara med 1 ex förbiflygande.

Tack till er alla för ert ideella arbete med att rapportera i Artportalen, vilket är grunden till nästan allt fågelskyddsarbete numera, både från den ideella sidan likväl som från myndighetshåll.

Till er som har tillgång till tidskriften Vår Fågelvärld nr 2-2020, om ni inte redan har läst artikeln om "Artportalen – så används den av myndigheterna" så finns en önskan att ni gör det.

För Rrk Sörmland
Jan Gustafsson
2020-04-18


Om känsliga arter i Sörmland

Nu går vi in i perioden när berguvar, lappugglor, kungsörnar, pilgrimsfalkar med flera andra känsliga arter inleder sina häckningsbestyr, och för att minimera störningar för dessa arter så vill Rrk Sörmland gå ut med en vädjan om att inte larma ut observationer på olika Line Band eller liknande media.

Rapportera dock gärna i Artportalen med häckningskriterie (då döljs din rapport automatiskt) eller med funktionen skydda fynd/dölj fynd. Är ni osäkra om fyndet är/blir dolt så ser ni detta i granskningsläget i Artportalen, längst till vänster i rapportraden. Detta för att fågelskyddsarbetet i länet skall kunna använda era observationer.

Mvh
Jan Gustafsson
Rrk Sörmland


Interaktiv fågellokalsguide för Sörmland

Nu finns även Vingåker med med!

Nu finns en uppdaterad version av Föreningen Sörmlands Ornitologers interaktiva fågellokalsguide Sörmlands fågellokaler. Den funkar både för smartphones och stora skärmar.

I version 3 som är ute nu presenteras lokalerna i Katrineholms, Nyköpings, Oxelösunds och Vingåkers kommuner med information och kartor. Detta kommer successivt att utökas till att slutligen inkludera alla kommuner i Sörmlands län. Adressen är lokaler.fso.one.


Rapporten Sveriges fåglar 2019

Följande meddelande har skickats från Ekologihuset i Lund:

Hej alla fågelinventerare!

Som flera av er säkert redan har sett så har Anders Wirdheim på Birdlife Sverige tillsammans med oss på SFT och i samarbete med Artdatabanken för andra året i rad sammanställt det aktuella läget för samtliga häckande fågelarter i Sverige. Detta i den lilla rapporten Sveriges fåglar 2019. Rapporten innehåller de senaste skattningarna av de nationella populationsstorlekarna samt sammanfattande trender för de senaste 20 (1999-2018) respektive 10 (2009-2018) åren. Årets rapport tittar även lite närmare på utvecklingen för skogens fåglar, både i lite längre och lite kortare perspektiv.

Det finns ingen tryckt upplaga av rapporten utan den ges endast ut i en digital variant som går att ladda ner här. För att öka spridningen av rapporten skickar vi också ut den till alla våra inventerare som bilaga till detta epostmeddelande. Vi hoppas att ni alla ska tycka att detta är ett intressant komplement till vår vanliga årsrapport som kommer i tryckt form i mars månad.

Vänliga hälsningar,
Martin, Åke och Fredrik

Svensk Fågeltaxering
Ekologihuset, Lunds universitet
223 62 Lund
Tel. 046-2223816 (Martin Green & Fredrik Haas) eller 046-2224968 (Åke Lindström)
http://www.fageltaxering.lu.se


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är (guralt@exulans.se). Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.Aktuella remissärenden 2020-04-28

Nya ärenden på remissidan:
Horsviks naturreservat i Nyköpings kommun - Förslag

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Bok om Sörmlands fåglar

Finns det några som vill skriva texter om sörmländska fågelarter för en ev. kommande bok, Sörmlands fåglar? Läs mera här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2020. All rights reserved