FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2019-12-08


Du når startsidan även via den alternativa adressen fso.one


Är du ny på webbplatsen? Läs mera om FSO här.

Länk till Atlasinventeringen finns under FSO-projekt och här.

Vår samarbetspartner i studiecirklar och programverksamhet


Sångsvansinventering

Följande meddelande har kommit från Ekologihuset i Lund:

Hej,

Sedan 1995 genomförs vart femte år en internationell inventering av sångsvanarna i Europa i samband med den årliga midvinterinventeringen av sjöfågel. Tanken är att försöka få en totalbild av hur många sångsvanar det finns i olika delar av Europa. För att lyckas med detta vill vi ha in observationer av sångsvan från så många platser som möjligt i anslutning till den aktuella helgen (11-12 januari 2020). Jag vore därför tacksam att få hjälp att sprida information om projektet på de olika fågelföreningarnas hemsidor för att fånga upp ornitologer som är ute den aktuella perioden, men som inte är med i inventeringarna varje år.

Tackar på förhand

Leif Nilsson, Ekologihuset, 223 62 Lund, 070-5255709


Inbjudan till Tärnans Artrally 2020

 

Som vanligt är det Tärnans artrally den 3:e lördagen i januari, 2020 är datumet 18 januari.

Kommer du att närvara med ett lag, anmäl dig då senast den 7 januari 2020 till Jan Gustafsson, solvidd@gmail.com. När du anmäler dig och ditt lag så omfattar det även mat om du inte avsäger dig detta på restaurangen Sailor Kickis i fiskehamnen i Oxelösund, adressen är Fiskehamnsvägen 12 (ute på Femöre), bredvid skulpturen Ståltheten.

Ange ditt lags medlemmar samt om någon vill ha någon specialkost, vi kan även erbjuda några fisktallrikar (varmrökt lax), för de som absolut inte vill/kan äta tacco.

Ditt lag som består av 2 – 4 personer startar på valfri plats i Nyköpings eller Oxelösunds kommun kl. 08.00. Alla lag träffas senast kl. 15.00 på parkeringen på restaurangen Sailor Kickis i fiskehamnen i Oxelösund som vi bokat för vår del.

Där inne har vi beställt mat som kommer serveras ca 16.00 och här kommer vi att gå igenom dagens artrally i detalj vad som setts samt utse årets segrare.

Kostnad för var och en är 150 kr + kostnad för vad du vill dricka till maten som du bestämmer själv. I summan 150 kr ingår mat (taccobuffé alt vegetarisk tacco eller en fisktallrik) samt kaffe plus kaka (givetvis hyra av lokalen och personal från restaurangen som specialöppnat för vår del). Du eller någon i ditt lag betalar din/er kostnad när vi går in och innan vi sätter oss tillrätta i restaurangen. Vi rekommenderar att någon i respektive lag betalar för hela laget och att man då innan man kommer in till kassan har kommit fram till vad var och en skall dricka till maten. Detta för att korta ner kötiden vid kassan.

Vi räknar med att vara klara innan kl. 18.00.

Man kan givetvis även delta på artrallyt delar av dagen, allt efter vad man själv kan. Det är även möjligt att närvara på avslutningen utan att man för den skull har varit aktiv under dagen med att leta arter, men man måste anmäla sig hursomhelst.

Välkommen till årets uppstart av fågelskådaråret 2020.

Jan Gustafsson & Susanne Stilling

              

Tallbiten har nu kunnat skådas i Sörmland!


Tallbit mumsar rönnbär. Foto © Ingvar Jansson

De senaste dagarna har det varit lite av en invasion av tallbit, i stort sett i hela Sverige, så också i Sörmland. Så håll ögonen öppna om du vill se denna ovanligt vackra fågel. Rönnbär hör till tallbitens favoritföda så det är i första hand i rönnarna du skall leta! Tallbiten häckar i norra Norrlands inland, norra Finland och bortöver Sibirien. Normalt är tallbiten en stannfågel men vissa höstar och vintrar söker den sig väster- och söderut i stora skaror och det är då vi har chans att se den på våra breddgrader! Lycka till med tallbitskådandet!

Ingvar


Årsboken 2019

Hej!

Arbetet med den kommande årsboken från FSO har rullat på ett tag, men kommer att öka nu under vintern som kommer.

Vad jag önskar från er som läser detta är tips på artiklar som vi eventuellt kan få någon att skriva om, alternativt att ni har något som ni själva kan skriva om för årsboken. Det skall alltså främst handla om något som hänt i de Sörmländska fågelmarkerna under 2019 eller om det är något som hänt tidigare och att man kan göra en jämförelse med nu för tiden. Boken kommer ju heta den "Det sörmländska fågelåret 2019".

Det skall inte vara exkursionsrapporter eller reseberättelse, dessa artiklar skall presenteras på lokalföreningens hemsida eller liknade media som lokalföreningen har.

Vi önskar också få en redaktör för årsboken, vi som arbetar med den har i flertalet år nu arbetat utan sådan. Är det någon som känner sig intresserade att bli redaktör eller vara med i den arbetande redaktionen, gärna någon som kan skriva artiklar som kommer på förslag.

Oavsett vad så kan ni svara genom att skicka ett mail till undertecknad (solvidd@gmail.com).

Årsboksredaktionen/gm Jan Gustafsson


Rapportering av aftonfalk

Rrk Sörmland har tagit beslut om att rapporter av aftonfalk från augusti och september i år generellt inte behöver valideras med dokumentationskrav. Det vill säga dessa rapporter kommer att godkännas utan att rapportören behöver skriva en raritetsrapport, förutsatt att inget uppenbart avvikande föreligger. Anledningen är artens invasionsartade uppträdande i år.


Backsvalans situation i Sörmland

Under några dagar i juni i år genomförde Bengt Legnell och jag en kartläggning av backvalornas situation i Sörmland och har kunnat notera att det nu finns häckande backsvalor i endast 8 sandtäkter, en minskning med tre jämfört med förra årets inventering. Så, sammanfattningsvis kan man säga att läget för backsvalorna i länet är prekärt, gör vi inget är det stor risk att backsvalorna ytterligare minskar i takt med att sandtäkterna upphör. Vi funderar nu på hur vi skall gå vidare för att om möjligt långsiktigt skall kunna ha kvar häckande backsvalor i Sörmland. Vill du veta mer om backsvalornas situation i Sörmland och vad vi funderar över att göra rekommenderar jag att du läser vår rapport, klicka på länken här.

Ingvar Jansson


Backsvalor i Larslundstäkten. Foto © Ingvar Jansson.

Ny kraftledning Hedenlunda–Oxelösund

Vattenfall planerar att bygga en 130 kV kraftledning mellan Hedenlunda och Oxelösund för att förse SSABs planerade ljusbågeugn med el om ca 6 år. Vattenfall har tagit fram ett samrådsmaterial som FSO nu tillsammans med NF yttrat oss över.

Vattenfalls underlag finns här, och vårt yttrande här.


Berguvsinventering 2019 - 2020 i Sverige i regi av BirdLife Sverige

FSO vill hjälpa till med denna inventering och uppmanar alla ornitologer att delta i länet Södermanland. FSO har utsett Göran Altstedt som kontaktperson för inventeringen i Södermanlands län. Kontaktuppgifter till Göran är (guralt@exulans.se). Göran är väl insatt i berguven i länet genom det uppdrag han har med att ringmärka berguv för riksmuseet (RC), samt att han har fått ta hand om det digra materialet om arten från Viking Olsson.

Foto © Leif Nyström

Rrk Sörmland stöder denna inventering och bistår med hjälp till Göran. Rapportering av berguv görs på Artportalen helst med ett häckningskriterium, rapporten döljs då för allmänheten automatiskt. Vi vill att all rapportering görs i första hand via Artportalen, skulle någon inte kunna eller vilja rapportera på detta vis så mailar man till Göran via guralt@exulans.se, alternativt skickar ett brev med adressen Göran Altstedt, Trosavägen 108, 61144 Nyköping.

All rapportering skall utföras med så bra precision som möjligt på lokal, alltså var uven sitter och ropar eller ses och inte var rapportören står. Om man inte vet var uven är så anger man i kommentar i vilken riktning den är utifrån sin egen observationsplats. Det är väldigt viktigt att ange negativa resultat också, då bockar man i "Ej återfunnen" i Artportalens rapportformulär. Alla rapporter om berguv kommer döljas automatiskt under inventeringen.

Vi vill också att man besöker historiska berguvsberg och kontrollerar dessa om det återigen kan finnas spelande berguv. Finns det ingen berguv på lokalen och om det inte finns en färdig lokal i Artportalen så skapar man en egen lokal och skriver in rapporten med "Ej återfunnen".

Via länken http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/ på BirdLife Sveriges hemsida så får man mer information om berguvsinventering.

För FSO/ Jan Gustafsson


Om rapportering av fåglar på Artportalen

Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) vill uppmuntra alla att rapportera sina fågelobservationer på Artportalen. Artportalen är det bästa redskapet som finns för att som privatperson bidra till fågelskyddet, då det bland annat används av myndigheterna inför exploatering och skogsavverkning. De inrapporterade fågelobservationerna kan då vara helt avgörande för att rätt hänsyn ska tas och för att långsiktigt kunna bevara fåglarna.

Vi vill uppmuntra att man rapporterar (att man använder något i aktivitetsfältet) med ett så högt häckningskriterium som möjligt, såsom ”obs i häcktid, lämplig biotop” eller ”besöker bebott bo”, men även anger om det är en rastande eller sträckande fågel. Samt, att man rapporterar så noggrant som möjligt. I många fall kan det vara bättre att skapa en egen lokal istället för att använda dem förinställda publika lokalerna som ofta är har en sämre noggrannhet. En ökad noggrannhet och ett högre häckningskriterium hjälper myndigheterna att enklare kunna avgöra vilka områden som det ska tas hänsyn till och hur stark den hänsynen bör vara. I nuläget upplever myndigheterna ett problem med att många skyddsvärda arter inte är inrapporterade med en tillräcklig noggrannhet eller har ett tillräckligt häckningskriterium. Följden kan bli att många områden exploateras utan nödvändig hänsyn till dessa arter. På Artportalen döljs rapporter av skyddsvärda arter med ett häckningskriterium automatiskt, så att ingen utomstående kan komma över uppgifterna.

FSO bevakar och validerar inkomna rapporter på Artportalen genom den Regionala Rapportkommittén (Rrk Södermanland) för att bland annat sammanställa häckningar, vilket underlättar för myndigheternas bedömningar. För vissa skyddsvärda arter finns det även en kontaktperson kopplad till FSO som man kan vända sig till. FSO jobbar aktivt med sekretessen för uppgifterna som de tar del av genom Artportalen och endast två stycken medlemmar (Jan Gustafsson och Per Flodin) har full behörighet att se uppgifter för de mest skyddsvärda arterna. Dessa arter är bland annat berguv, havsörn, kungsörn och pilgrimsfalk.

Rrk Södermanland
2018-12-17


Detta är Föreningen Sörmlands Ornitologer

Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO) är en ideell förening för fågelintresserade på alla nivåer. Föreningen bildades 1967 och dess förste ordförande var Ingemar Nord. I FSO's verksamhet ingår bland annat att verka för fågelforskning och fågelskydd, samt att biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av ornitologiskt betydelsefulla naturvårdsfrågor, exempelvis som remissinstans till länsstyrelsen och kommunerna.

Precis som för så mycken annan föreningsverksamhet i Sverige så är FSO helt ideell, och allt arbete bedrivs av medlemmar på deras egen fritid.

FSO's webbplats

Föreningen Sörmlands Ornitologers webbplats (där du nu befinner dig) informerar i första hand om Sörmlands-gemensamma frågor. Info om fågellokaler, lokala arrangemang mm. hittar du på lokalföreningarnas webbplatser.


Aktuellt

Vad gör jag om jag hittar en skadad fågel?
×

Upphittande av skadade fåglar

Vid upphittande av skadade fåglar eller andra smådjur ska man i första hand vända sig till Stockholms Vildfågel rehab (svr.nu) eller Viltakuten Stockholm (viltakuten.se).

Vi i Föreningen Sörmlands Ornitologer har ingen möjlighet att ta hand om skadade fåglar. Tänk dock på att många fågelungar som upphittas är så kallade borymlingar som lämnar boet innan de har blivit flygfärdiga och därefter fortsätts att bli matade av sina föräldrar, även om de till synes kan verka övergivna.Aktuella remissärenden 2019-10-25

Nya ärenden på remissidan:
Tovhulta Stormosse naturreservat i Eskilstuna kommun - Förslag

Ejderhusprojektet

En beskrivning av Sörmlands Ejderhusprojekt 2016-2018 finns här.

Behandling av arter som beskrivits på blankett inom Rrk Södermanland

Rrk Södermanland har skrivit en instruktion om ovanstående som kan laddas ned här.

Problem med epost-länkar?

För att en epost-länk ska funka, måste man ha registrerat sin epost-klient i webbläsarprogrammet. Hur man gör detta kan man läsa om här.

Bok om Sörmlands fåglar

Finns det några som vill skriva texter om sörmländska fågelarter för en ev. kommande bok, Sörmlands fåglar? Läs mera här.

Om du hittar en död fågel eller annat djur

Det kan tillhöra statens vilt. Kolla då via denna länk om så är fallet. Där får du också information om hur du skall gå tillväga. Om fågeln är ringmärkt får du mer information hur du skall gå tillväga här.

Rapportering av kungsörn

Ett meddelande från Rrk Sörmland finns här.Copyright © Föreningen Sörmlands Ornitologer 2004-2019. All rights reserved