FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

FSO - Föreningen Sörmlands Ornitologer

Sidan uppdaterad 2023-08-21

Årsboken "Det sörmländska fågellåret"

Årsboken

Fr.o.m. 2008 utges inte längre Fåglar i Sörmland ut som tidskrift utan som en årsbok. Detta sker då det blivit ekonomiskt och organisatorisk ohanterbart att ge ut en tidskrift. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan konstateras att i princip alla medlemsintäkter gått till tryckning och porto. Det har också blivit svårt att få ihop material. De lokalklubbar vi har i länet ger också i flera fall ut mindre tidskrifter som också haft likartad karaktär. 

Förslaget om utgivning av en årsbok möttes av många positiva reaktioner och det kunde allmänt konstateras att det också skulle kunna vara ett lyft av den vetenskapliga "hållbarhetstiden" för innehållet. Årsboken är tänkt att sammanfatta det föregående fågelåret i länet. Fågelrapporten från Rrk och rapporten från Hartsö-Enskär blir som tidigare två bärande delar i boken. Vidare kommer redogörelser för olika under året verksamma projekt, exempelvis inventeringar,  läsvärd information om olika fågelarter, fågellokaler och lokalklubbarnas verksamheter att presenteras. 

En överenskommelse finns också med Länsstyrelsens naturvårdsenhet att de ska bidra med material till årsboken. Aktuellt därifrån kan vara exempelvis presentationer av nya naturreservat och framtagna skötselplaner för olika ansvarsarter (ex. havsörn), resultat från deras inventeringar och studier etc.

Presentation av redaktionen

Redaktionen för årsboken 2021 (uppräknad i alfabetisk ordning):

  • Eva-Karin Brinell, layout
  • Kalle Brinell, layout
  • Jonas Ehrenkrona, skribent
  • Yonas Ericsson, korrekturläsning
  • Markus Forsberg, kontakt Länsstyrelsen
  • Jan Gustafsson, koordinator
  • Bertil Karlsson, skribent
  • Torbjörn Winqvist, skribent

Ansvarig utgivare är Ingvar Jansson.

Redaktionellt material

Redaktionellt material skickas till e-postadressen fagelaret@sormlandsornitologerna.se eller till Jan Gustafsson, Palmtorps allé 21, 61341 OXELÖSUND på diskett med bifogad utskrift. Givetvis tas även hand- och maskinskrivet material emot. Bilder skickas vänligen på motsvarande sätt, som dia, papperskopia eller i digitalt format. Digitala bilder tas helst emot på CD, högupplöst i JPEG- eller TIFF-format, obeskurna och omanipulerade (till exempel utan pålagd skärpa, ljus eller färgmättnad). Manipulerade bilder (= behandlade i bildhanteringsprogram) ser ofta perfekta ut på skärmen, men är odugliga för tryck om de bara är något "överbehandlade".

Hur man får årsboken

För Tärnan, OKE, FOF och KVO ingår årsboken i lokalklubbens årsavgift. I SOK kan man själv notera att man önskar årsboken mot +100 kr i årsavgift till klubben. Den som inte är medlem i en ansluten lokalklubb, erhåller årsboken genom förskottsinbetalning av 270 kr inklusive porto till FSO's postgiro 773 78-8. Ange "Årsboken 20xx", samt ditt namn och komplett adress.


Copyright © Föreningen Södermanlands Ornitologer 2004-2024. All rights reserved


Webbsystem © Tormod Kelen